מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, פרק ב

ע"י: הרב דוד בגנו