מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, כ"א ע"ב

ע"י: הרב דוד בגנו