מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קצ"ה סע' ג

ע"י: הרב דוד בגנו