מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קצ"ב סע' ב

ע"י: הרב דוד בגנו