מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, י' ע"ב

ע"י: הרב דוד בגנו