מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, ט' ע"ב (המשך)

ע"י: הרב דוד בגנו