מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, ט ע"א (המשך - כב אדר א')

ע"י: הרב דוד בגנו