מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, ז - המשך

ע"י: הרב דוד בגנו