מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, ג ע"ב (חזרה)

ע"י: הרב דוד בגנו