מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

מסכת סוכה, ג' ע"א

ע"י: הרב דוד בגנו