מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' ד

ע"י: הרב דוד בגנו