מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' ו,ז

ע"י: הרב דוד בגנו